Türk şiiri

Türk şiir sitesi


Çeşm-i Giryanım Görüp

Ol ki her sa’at gülerdi çeşm-i giryânım görüp Ağlar oldu hâlime bî-rahm cânânım görüp Eyleyen ta’yin-i cezâ-yi müdâvâ derdime Terk […]

Gazel-6-

Ey musavvir yâr timsâline sûret vermedün Zülf ü ruh çekdün velî tâb u terâvet vermedün Işk sevdâsından ey nâsih meni […]

Gazel-1-

Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayrı Garazım yok reh-i aşkında fenâdan gayrı Ney-i bezm-i gamem ey âh ne bulsan yele […]

Gazel -2-

Mende Mecnundan füzun aşıklık istedadı var Aşık-ı sadık menem Mecnunun ancak adı var Kıl tefahür kim senin hem var ben […]

Canı Kim Cananı İçin

Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever Her kimün âlemde mıkdârıncadur tab’ınde […]

Gazel -5-

Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn Derd çoh hem-derd yoh düşmen kavî tâli’ zebûn Sâye-i ümmîd zâ’il âfitâb-ı şevk […]

Su Kasidesi

– Der Na’t-i Hazret-i Nebevi- Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su Kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çare su […]

Gazel -8-

Zülfü gibi ayagın koymaz öpem nigarın Yoktur anın yanında bir kılca i’tibarım Bildi tamam alem kim derd-mend-i aşkım Ya Rab […]

Bercesteler

Döğülmeye söğülmeye koğulmaya billâh Hep râzıyım ammâ ki efendim senin olsam * * * Eylesen tûtîye tâlim-i edâ-yı kelîmât Sözü […]

Gazel -3-

Batalı kana ohun dîde-i giryân içre Bir elifdür sanasan kim yazılur cân içre Yeridür sîne-i sûzânuma külhan deseler Anca kim […]