Türk şiiri

Türk şiir sitesi


Gazel

Hele îd oldu ol gül-gonce handân olduğun gördük Demâg-ı telh-kâmın şekkeristan olduğun gördük O sîm endâmı aldık halka-î ağûuşa bir […]

Berceste

Bakıp o şûh ile nâz û niyâza meşk ederiz Gülün tebessümüne bülbülün terânesine …….. Bir şeker hândeyle bezm-i şevkâ câm […]

Tahammül Mülkünü Yıktın

Tahammül mülkünü yıktın Hulagu Han mısın kafir Aman dünyayı yaktın ateş-i suzan mısın kafir Kız oğlan nazı nazın şehlevend avazı […]

Bercesteler

Sen bî-haber hayâlin ile gûşelerde biz Tâ subh olunca her gece ayş u dem eyleriz * * * Esdikçe bâd-ı […]

Müstezad

Ey şûh-ı kerem-pişe dîl-i zâr senindir Yok minnetin asla Ey kân-ı güher anda ne kim var senindir Pinhân u Hüveydâ […]

Şarkı

Bir safa bahşedelim gel şu dil-i na-şada Gidelim serv-i revanım yürü sa’d-abada İşte üç çifte kayık iskelede amade Gidelim serv-i […]

Haddeden Geçmiş Nezaket

Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana Mey süzülmüş şîşeden ruhsar-ı âl olmuş sana Bûy-i gül taktîr olunmuş nâzın […]

Kaside (istanbul)

(18. Yüzyıl – Kaside der vasf-ı İstanbul ve sitayiş-i Sadrazam İbrahim Paşa) Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır […]

Rubai

Sâkî nigehin tamam kâr etdi bana Hayretle cihan yüzünü târ etdi bana Cahbâya bahane bulma vallah billâh Nitdiyse o çeşm-i […]